Loading..

Đặt hàng 0 0

Last updated on Mar 11, 2019 00:28 in Người mua » Đặt hàng
Posted BySupport Admin
Cách kiểm tra trạng thái đơn hàng của bạn

Để kiểm tra trạng thái đơn hàng của bạn, hãy truy cập Lịch sử đặt hàng và tìm mã số đơn hàng của bạn.

 

Tôi có thể thay đổi hoặc hủy đơn hàng không?

Chúng tôi không thể hứa thay đổi hoặc hủy đối với các đơn hàng đã bắt đầu xử lý nhưng sẽ luôn cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn.

** The time is base on America/New_York timezone