Loading..

Hồ sơ và Tài khoản 0 0

Last updated on Mar 10, 2019 22:44 in Người mua » Hồ sơ và Tài khoản
Posted BySupport Admin

nh đại diện

Thêm một hình ảnh hồ sơ trong cài đặt của bạn.

 

Kết nối mạng xã hội

Truy cập Tài khoản được kết nối để liên kết tài khoản Trendzy của bạn với Facebook, Twitter, và Gmail.

 

Bạn có thể chia sẻ hoạt động của mình trên Trendzy với bạn bè, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đăng bài mà không có sự cho phép của bạn.

 

Cập nhật địa chỉ email

Bạn có thể cập nhật địa chỉ email của bạn trên trang cài đặt của bạn.

 

Thay đổi tên người dùng

Bạn có thể gửi yêu cầu thay đổi tên người dùng trong cài đặt của bạn.

 

Đổi mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu của bạn ở đây.

 

Những thiết lập riêng tư

Bạn có thể cập nhật khả năng hiển thị hồ sơ và thông báo quyền riêng tư trong tùy chọn của mình.

 

Vô hiệu hóa tài khoản

Để hủy kích hoạt tài khoản Trendzy của bạn, chọn "Hủy kích hoạt tài khoản của tôi" trong Cài đặt của bạn.

** The time is base on America/New_York timezone