Loading..

Điều khoản sử dụng dịch vụ Trendzy 0 0

Last updated on Feb 21, 2019 03:35 in Trendzy
Posted BySupport Admin

Các sản phẩm và dịch vụ của Trendzy được cung cấp bởi MEC Group. Các Điều khoản dịch vụ này ("Điều khoản") chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của Trendzy ("Sản phẩm").


Lưu ý: Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2019.

MEC Group Co., Ltd ("MEC Group", "our", "chúng tôi" hoặc "chúng tôi") cung cấp các dịch vụ được cung cấp bởi Trendzy ("Dịch vụ") thông qua trang web của chúng tôi, có thể truy cập tại www.trendzy.vn ("Trang web" ") và các ứng dụng của chúng tôi dành cho thiết bị di động (" Ứng dụng ").


Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản") và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có thể được tìm thấy tại https://trendzy.vn/help/privacy. Các Điều khoản này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ và tất cả Nội dung Trang web (được xác định bên dưới) và tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và MEC Group.


Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ hoặc bằng cách đăng bất kỳ Nội dung thành viên nào, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. MEC Group có quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi, ngừng hoặc chấm dứt Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Nhấp vào các liên kết dưới đây để chuyển đến từng phần của các điều khoản sau:

 • Điều khoản chính liên quan đến Nội dung
 • Đủ điều kiện
 • Đăng ký tài khoản
 • Riêng tư
 • Quyền sở hữu
 • Giấy phép ứng dụng
 • Nội dung ưa thích và Giấy phép nội dung thành viên
 • Nội dung thành viên
 • Cấm chung
 • Liên kết
 • Thay đổi hoặc chấm dứt
 • Khước từ
 • Bồi thường
 • Trách nhiệm hữu hạn
 • Ứng dụng Trendzy từ iTunes
 • Thông báo về quyền sở hữu
 • Kiểm soát luật pháp và quyền tài phán
 • Trọng tài
 • Thủ tục thông báo
 • Toàn bộ thỏa thuận
 • Bài tập
 • Thông báo
 • Chung
 • Cách liên lạc với Trendzy

1) Điều khoản chính liên quan đến Nội dung

"Nội dung" có nghĩa là văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm nhạc, phần mềm, âm thanh, video, thông tin hoặc các tài liệu khác, bao gồm cả cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp Nội dung đó.

"Nội dung ưa thích" có nghĩa là tất cả Nội dung mà Điều MEC Group cung cấp thông qua Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, bao gồm mọi Nội dung được cấp phép từ bên thứ ba, ngoại trừ Nội dung thành viên.

"Thành viên" nghĩa là người hoàn thành quy trình đăng ký tài khoản của chúng tôi, như được mô tả trong phần "Đăng ký tài khoản" bên dưới.

"Nội dung thành viên" nghĩa là tất cả Nội dung mà Thành viên đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền tải sẽ được cung cấp thông qua Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ.

"Nội dung trang" có nghĩa là Nội dung thành viên và Nội dung ưa thích.


2) Đủ điều kiện

Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ chỉ dành cho những người từ 13 tuổi trở lên. Bất kỳ ai dưới 13 tuổi truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ mà bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn từ 13 tuổi trở lên.

Bạn sẽ không sử dụng Trendzy nếu bạn ở Việt Nam bị Việt Nam cấm vận hoặc nằm trong danh sách Quốc tịch được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Việt Nam.

Bạn sẽ không sử dụng Trendzy nếu bạn là người phạm tội tình dục bị kết án.


3) Đăng ký tài khoản

Để truy cập một số tính năng nhất định của Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ và để đăng bất kỳ Nội dung thành viên nào trên Trang web, Ứng dụng hoặc thông qua Dịch vụ, bạn phải đăng ký để tạo tài khoản ("Tài khoản"). Bạn có thể đăng ký với Trendzy thông qua tài khoản của mình với một số dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, bao gồm cả Facebook và Twitter (gọi chung là "SNS"). Khi bạn đăng ký thông qua tài khoản SNS, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào Dịch vụ bằng thông tin đăng nhập tài khoản SNS của bạn. Bằng cách tạo Tài khoản qua tài khoản của bạn bằng SNS, bạn đang cho phép Trendzy truy cập thông tin tài khoản SNS của bạn và bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện hiện hành của SNS khi bạn sử dụng Dịch vụ thông qua SNS đó. Thành viên có tùy chọn vô hiệu hóa kết nối giữa Tài khoản Trendzy và tài khoản SNS của họ bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản SNS và ngắt kết nối quyền truy cập Dịch vụ.

Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, cho phép bất kỳ ai khác truy cập vào Tài khoản của bạn hoặc làm bất cứ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho tính bảo mật của Tài khoản của bạn. Bạn sẽ không chuyển Tài khoản của mình cho bất kỳ ai mà không nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn nếu có bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó chứng minh là không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ.


4) Quyền riêng tư

Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi tại https://trendzy.vn/help/privacy để biết thông tin và thông báo liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.


5) Quyền sở hữu

Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ và Nội dung Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Việt Nam và nước ngoài. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, MEC Group sở hữu mọi quyền, quyền và lợi ích đối với Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ và Nội dung Trang, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn sẽ không xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc kèm theo Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc Nội dung Trang web.


6) Giấy phép ứng dụng

Nếu bạn quyết định sử dụng Ứng dụng, tuân theo các Điều khoản của bạn, MEC Group cấp cho bạn giấy phép không giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ, mà không có quyền cấp phép, để bạn cài đặt, truy cập và sử dụng Ứng dụng đó trên một thiết bị di động mà bạn sở hữu hoặc điều khiển, chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Điều MEC Group bảo lưu tất cả các quyền trong Ứng dụng không được cấp cho bạn theo các Điều khoản này.


7) Nội dung Trendzy và Giấy phép nội dung thành viên

Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, MEC Group cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không có quyền cấp phép, để truy cập, xem, tải xuống và in bất kỳ Nội dung Trendzy nào chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn . Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, MEC Group cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không có quyền cấp phép, để truy cập và xem bất kỳ Nội dung thành viên nào chỉ cho mục đích kinh doanh cá nhân và nội bộ của bạn. Bạn sẽ không sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền phát, truyền phát, phát sóng hoặc khai thác Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc Nội dung Trang web ngoại trừ như được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho bạn theo hàm ý hoặc theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được sở hữu hoặc kiểm soát bởi MEC Group hoặc người cấp phép của nó, ngoại trừ các giấy phép và quyền được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này.


8) Nội dung thành viên

Chúng tôi có thể cho phép Thành viên đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền Nội dung thành viên. Điều MEC Group không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trong bất kỳ Nội dung thành viên nào và không có gì trong các Điều khoản này hạn chế mọi quyền mà bạn có thể phải sử dụng và khai thác bất kỳ Nội dung thành viên nào. Bằng cách cung cấp bất kỳ Nội dung thành viên nào thông qua Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, bạn cấp cho MEC Group một giấy phép toàn cầu, không thể hủy ngang, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có quyền cấp phép, sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi , phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền, phát, phát, truy cập, xem và khai thác nội dung Thành viên đó chỉ trên, thông qua hoặc bằng phương tiện của Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung Thành viên mà bạn cung cấp thông qua Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu duy nhất của tất cả Nội dung thành viên mà bạn cung cấp thông qua Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và phát hành cần thiết để cấp cho MEC Group các quyền trong Nội dung thành viên đó, như dự tính theo các Điều khoản này. Bạn cũng tuyên bố và bảo đảm rằng Nội dung thành viên cũng như việc đăng tải, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền tải Nội dung thành viên hoặc việc sử dụng Nội dung thành viên của MEC Group sẽ vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại của bên thứ ba , quyền đạo đức hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư, hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Thành viên có thể đăng bình luận và nội dung khác miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc phản đối và không bao gồm hoặc chứa vi-rút phần mềm, vận động chính trị, chào mời thương mại, thư dây chuyền, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "thư rác" nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail sai, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói cách khác là đánh lừa nguồn gốc của thẻ hoặc nội dung khác. Điều MEC Group có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa hoặc chỉnh sửa nội dung đó, nhưng không thường xuyên xem lại nội dung được đăng.


9) Các điều cấm chung

Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây, trực tiếp hoặc gián tiếp:


Đăng, tải lên, xuất bản, gửi, cung cấp quyền truy cập hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào:

 • xâm phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền đạo đức hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba.
 • vi phạm, hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào sẽ vi phạm, bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự.
 • là lừa đảo, sai, lừa dối hoặc lừa đảo.
 • là phỉ báng, tục tĩu, thô tục hoặc xúc phạm, khiêu dâm hoặc chứa ảnh khoả thân.
 • thúc đẩy phân biệt đối xử, cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận, quấy rối hoặc làm hại đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào.
 • là bạo lực hoặc đe dọa hoặc thúc đẩy bạo lực hoặc hành động đe dọa bất kỳ người nào khác.
 • thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp hoặc có hại hoặc các chất.
 • Sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh từ, chuyển hoặc bán hoặc bán lại bất kỳ Nội dung, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản trí tuệ nào khác có được từ hoặc thông qua Trang web này, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

  Sử dụng, hiển thị, phản chiếu hoặc đóng khung Trang web hoặc Ứng dụng hoặc bất kỳ yếu tố riêng lẻ nào trong Trang web hoặc Ứng dụng, tên Trendzy, bất kỳ nhãn hiệu Trendzy, logo hoặc thông tin độc quyền nào khác, hoặc bố cục và thiết kế của bất kỳ trang hoặc biểu mẫu nào có trên một trang , không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

  Truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công khai trên Trang web hoặc Ứng dụng, hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi.

  Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng MEC Group nào hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào.

  Tránh, bỏ qua, xóa, hủy kích hoạt, làm suy yếu, giải mã hoặc phá vỡ mọi biện pháp công nghệ được thực hiện bởi MEC Group hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác (bao gồm cả người dùng khác) để bảo vệ Trang web, Ứng dụng hoặc Nội dung Trang web.

  Cố gắng truy cập, giám sát, tìm kiếm, sao chép, tải xuống hoặc quét trang web, Ứng dụng hoặc Nội dung trang, cho bất kỳ mục đích nào, thông qua việc sử dụng bất kỳ công cụ, phần mềm, công cụ, đại lý, thiết bị hoặc cơ chế nào (bao gồm cả nhện, rô bốt, trình thu thập thông tin, các công cụ khai thác dữ liệu hoặc tương tự), hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào, ngoài các công cụ được cung cấp bởi MEC Group trong Trang web hoặc bằng các trình duyệt web của bên thứ ba thường có sẵn, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

  Thực hiện bất kỳ hành động nào có hại, không phù hợp hoặc làm gián đoạn Trang web hoặc Ứng dụng và / hoặc việc sử dụng và hưởng thụ Trang web có lợi cho người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình thức lưu lượng truy cập tự động trái phép nào hoặc quét theo kịch bản hoặc sử dụng bất kỳ hành động nào có thể áp đặt, theo quyết định của chúng tôi, một tải không hợp lý trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

  Truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Nội dung Trang, để thiết kế, phát triển, kiểm tra, cập nhật, vận hành, sửa đổi, duy trì, hỗ trợ, tiếp thị, quảng cáo, phân phối hoặc cung cấp bất kỳ trang web, chương trình, ứng dụng, dịch vụ, thiết bị, công nghệ nào , sản phẩm hoặc chương trình máy tính cạnh tranh hoặc cho phép hoặc cung cấp quyền truy cập, sử dụng, vận hành hoặc tương tác với Trang web hoặc Ứng dụng.

  Gửi bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, email, thư rác, thư rác, thư dây chuyền hoặc hình thức chào mời khác.

  Sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc văn bản hoặc siêu dữ liệu ẩn nào khác sử dụng nhãn hiệu MEC Group hoặc Trendzy, URL logo hoặc tên sản phẩm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của MEC Group.

  Sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Nội dung Trang cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản này cho phép.

  Tạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc nhóm tin đăng nào, hoặc bằng mọi cách sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Nội dung Trang để gửi thông tin nhận dạng nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai.

  Cố gắng giải mã, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để cung cấp Trang web, Ứng dụng hoặc Nội dung Trang.

  Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, gửi vi-rút, quá tải, ngập lụt, spam hoặc ném bom Trang web hoặc Ứng dụng.

  Thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ Trang web hoặc Ứng dụng từ những người dùng khác của Trang web hoặc Ứng dụng mà không có sự cho phép rõ ràng của họ.

  Mạo danh hoặc xuyên tạc mối liên kết của bạn với bất kỳ người hoặc tổ chức nào.

  Sử dụng Trang web nếu bạn là người phạm tội tình dục bị kết án.

  Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành hoặc.

  Khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện bất kỳ điều nào đã nói ở trên.

  MEC Group có quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, để xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung trang web nào mà MEC Group, theo quyết định riêng của mình, coi là phản đối vì bất kỳ lý do nào, vi phạm các Điều khoản này hoặc có hại Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ.


  10) Liên kết

  Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web, nhà quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt hoặc các sự kiện hoặc hoạt động khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của MEC Group. Chúng tôi không xác nhận hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào như vậy. Nếu bạn truy cập trang web của bên thứ ba từ Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, bạn sẽ tự chịu rủi ro và bạn hiểu rằng Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web đó. Bạn giải tỏa rõ ràng MEC Group khỏi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba nào. Ngoài ra, các giao dịch của bạn với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, bao gồm thanh toán và giao hàng, và bất kỳ điều khoản nào khác (như bảo hành) chỉ nằm giữa bạn và các nhà quảng cáo đó. Bạn đồng ý rằng MEC Group sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến giao dịch của bạn với các nhà quảng cáo như vậy.


  11) Thay đổi hoặc chấm dứt

  Chúng tôi có thể, mà không cần thông báo trước, thay đổi Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, ngừng cung cấp Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ hoặc tạo giới hạn sử dụng cho Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ. Chúng tôi có thể chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm, vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, kể cả trong quyết định của chúng tôi, bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này hoặc quyền truy cập của bạn vào Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bạn sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này, theo bản chất của chúng, sẽ tồn tại khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.


  12) Miễn trừ trách nhiệm

  TRANG WEB, ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG SITE NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP "AS IS", KHÔNG BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. MEC Group MIỄN TRỪ  MỌI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, không bị làm phiền HOẶC KHÔNG VI PHẠM VÀ MỌI BẢO HÀNH PHÁT SINH BÊN NGOÀI QUÁ TRÌNH BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. MEC Group KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC SITE, ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ HAY SITE NỘI DUNG SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC KHÔNG SẴN TRÊN CƠ CƠ SỞ BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. MEC GROUP KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC SITE NỘI DUNG LẤY ĐƯỢC TỪ SITE, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC, HẠN ĐỊNH Chân, HOÀN THIỆN HAY ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG TRANG WEB LẤY ĐƯỢC TỪ SITE, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ.

  BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIAO TIẾP VÀ TƯƠNG TÁC CỦA BẠN VỚI CÁC NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ KHÁC VÀ VỚI CÁC NGƯỜI KHÁC VỚI BẠN KHI GIAO DỊCH HOẶC TƯƠNG TÁC CỦA BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG. BẠN HIỂU RẰNG MEC GROUP KHÔNG MANG LẠI HOẶC YÊU CẦU VÀO NỀN TẢNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO MEC GROUP KHÔNG ĐƯA RA ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO NÀO ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG, HOẶC DỊCH VỤ HOẶC TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ HIỆN TẠI NÀO HOẶC TƯƠNG LAI SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ.

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung của Thành viên nào được đăng hoặc gửi qua Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về Nội dung Thành viên của mình và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản nội dung đó và bạn đồng ý rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò là một ống dẫn thụ động cho việc phân phối trực tuyến và xuất bản Nội dung Thành viên của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung thành viên không chính xác, phản cảm hoặc không phù hợp với mục đích của bạn và bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn phải chịu hoặc cáo buộc phải gánh chịu do Nội dung của Thành viên.


  13) Bồi thường

  Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ MEC Group, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của mình, vô hại và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất và chi phí, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí pháp lý và kế toán hợp lý, phát sinh hoặc theo bất kỳ cách nào được kết nối với:

  i. Quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc Nội dung Trang web của bạn,

  ii. Nội dung thành viên của bạn

  iii. Bạn vi phạm các Điều khoản này.


  14) Giới hạn trách nhiệm

  BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, ĐẾN VIỆC TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, RỦI RO NÂNG CẤP RA KHỎI TIẾP CẬN CỦA BẠN VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB NỘI DUNG TUYỆT VỜI VỚI BẠN. CẦN NHỮNG ĐIỀU NÀY DAEMON BẤT CỨ BẤT K PAR BÊN NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TẠO, SẢN XUẤT, HOẶC GIAO DỊCH TRANG WEB, ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG S L TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC BẤT K INC, ĐẶC BIỆT HOẶC LIÊN QUAN GIAO DỊCH TƯƠNG TÁC, THIỆT HẠI MÁY TÍNH HOẶC KHÔNG CÓ HỆ THỐNG HOẶC CHI PHÍ CỦA CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC CHO BẤT K D CÁC BỆNH NHÂN NÀO ĐỂ KIẾM BỆNH NHÂN HOẶC TUYỆT VỜI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CỦA CHÚNG TÔI HOẶC LIÊN KẾT , DỊCH VỤ, NỘI DUNG TRANG WEB, HOẶC TỪ BẤT K COMM GIAO TIẾP, TƯƠNG TÁC HOẶC CUỘC HỌP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC CỦA TRANG WEB, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ HOẶC NGƯỜI KHÁC VỚI BẠN KHI GIAO DỊCH HOẶC TƯƠNG TÁC TẠI ĐÂU KHI SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, KIẾM TIỀN (BAO GỒM ĐẠI DIỆN), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HOẶC BẤT K THE LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, VÀ SAU KHI KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG CỦA DAMA GE, NGAY LẬP TỨC NẾU MỘT TUYỆT VỜI GIỚI HẠN CÓ GIỚI HẠN Ở ĐÂY LÀ NỀN TẢNG ĐỂ KIẾM ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI.

  KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO RÕ RÀNG RẰNG MEC GROUP CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRÊN NỀN TẢNG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ TÁC DỤNG ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG. NHỮNG GIỚI HẠN CỦA CÁC THIỆT HẠI THIẾT LẬP TRÊN TRÊN LÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ CỦA BARGAIN GIỮA MEC GROUP VÀ BẠN. MỘT SỐ JURISDICTIC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TUYỆT VỜI HOẶC TUYỆT VỜI, VÌ GIỚI HẠN TRÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

  Dịch vụ được kiểm soát và vận hành từ các cơ sở của mình tại Việt Nam. Chúng tôi không tuyên bố rằng Dịch vụ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ các khu vực pháp lý khác sẽ tự quyết định và chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Hoa Kỳ và địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định xuất khẩu và nhập khẩu. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn không ở trong một quốc gia bị Việt Nam cấm vận hoặc đã được chính phủ Việt Nam chỉ định là quốc gia hỗ trợ khủng bố người Hồi giáo và bạn không phải là người nước ngoài hoặc thực thể bị chặn hoặc từ chối bởi Chính phủ Việt Nam hoặc được liệt kê trong bất kỳ danh sách nào của chính phủ Việt Nam về các bên bị cấm hoặc bị hạn chế. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, tất cả các tài liệu được tìm thấy trên Dịch vụ chỉ được hướng đến các cá nhân, công ty hoặc các thực thể khác ở Việt Nam.


  15) Ứng dụng của MEC Group từ iTunes

  Những điều sau đây áp dụng cho mọi Ứng dụng được truy cập thông qua hoặc tải xuống từ Apple iTunes Store ("Ứng dụng có nguồn gốc iTunes"):


  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:


  i. Các Điều khoản này chỉ được ký kết giữa bạn và MEC Group chứ không phải Apple, và

  ii. MEC Group, không phải Apple, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho Ứng dụng có nguồn của iTunes Store và nội dung của nó. Việc bạn sử dụng Ứng dụng có nguồn của iTunes Store phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của App Store.

  Bạn thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ gì trong việc cung cấp bất kỳ Ứng dụng bảo trì và hỗ trợ nào đối với Ứng dụng có nguồn của iTunes Store.

  Trong trường hợp Ứng dụng có nguồn của iTunes Store không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn trả giá mua, nếu có, đối với Ứng dụng có cửa hàng iTunes cho bạn và trong phạm vi tối đa được phép Luật hiện hành, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng có nguồn của iTunes Store và mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí liên quan đến bất kỳ sự không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ là trách nhiệm của MEC Group

  Bạn và MEC Group thừa nhận rằng, giữa MEC Group và Apple, Apple không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng có nguồn của iTunes Store hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng có nguồn của iTunes Store, bao gồm, nhưng không giới hạn:


  i. Yêu cầu trách nhiệm sản phẩm

  ii. Bất kỳ khiếu nại nào cho thấy Ứng dụng có nguồn của iTunes Store không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào hoặc.

  iii. Khiếu nại phát sinh theo bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự.

  Bạn và MEC Group thừa nhận rằng, trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng Ứng dụng có nguồn của iTunes Store hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng iTunes đó có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, như giữa MEC Group và Apple, MEC Group, không phải Apple, sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và giải quyết mọi khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ như vậy trong phạm vi các Điều khoản này yêu cầu.

  Bạn và MEC Group thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple là những người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản này có liên quan đến giấy phép của bạn về Ứng dụng có nguồn của iTunes Store và, khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các Điều khoản này có liên quan đến giấy phép Ứng dụng có nguồn của iTunes Store đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

  Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này, bạn phải tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba hiện hành khi sử dụng Ứng dụng có nguồn của iTunes Store.


  16) Thông báo về quyền sở hữu

  Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại và bất kỳ chỉ định độc quyền nào khác của MEC Group được sử dụng ở đây là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của MEC Group. Bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại và bất kỳ chỉ định độc quyền nào khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các bên tương ứng.


  17) Kiểm soát luật pháp và quyền tài phán

  Các Điều khoản này và bất kỳ hành động nào liên quan sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.


  18) Trọng tài

  Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến vấn đề của Thỏa thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại TP.HCM, Việt Nam, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo Quy tắc Trọng tài và Thủ tục Trọng tài Tư pháp và Dịch vụ Hòa giải Tư pháp, Inc. ( "Jams") sau đó có hiệu lực, bởi một trọng tài thương mại có kinh nghiệm đáng kể trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại và sở hữu trí tuệ, người sẽ được chọn từ danh sách trọng tài viên JAM phù hợp theo Quy tắc và thủ tục trọng tài hợp lý của Jams. Phán quyết đối với giải thưởng được đưa ra có thể được đưa ra tại một tòa án có thẩm quyền, hoặc đơn có thể được đưa ra tòa án đó để chấp nhận tư pháp cho bất kỳ giải thưởng nào và lệnh thi hành án, tùy theo từng trường hợp. Bất kỳ trọng tài nào theo Thỏa thuận này sẽ diễn ra trên cơ sở cá nhân: trọng tài tập thể và hành động tập thể không được phép. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý VỚI MEC GROUP BẰNG CÁCH VÀO THỎA THUẬN NÀY, BẠN VÀ MEC GROUP LÀ MỌI THỨ ĐỂ CÓ QUYỀN ĐỂ THỬ THỬ BỞI JURY HOẶC THAM GIA MỘT HÀNH ĐỘNG LỚP. Bất kể những điều đã nói ở trên, mỗi bên sẽ có quyền đưa ra một hành động bất cứ

  ** The time is base on America/New_York timezone