Loading..

Làm cách nào để thay đổi mã PIN của Ví Trendzy? 0 0

Last updated on Jan 10, 2020 11:40 in Người bán » Thanh toán » Ví Trendzy
Posted BySupport Admin

Làm cách nào để thay đổi mã PIN của Ví Trendzy? 

Có 2 cách thay đổi mã PIN như sau:

1.Bấm chọn “Quên mã PIN”’ khi bạn được yêu cầu nhập mã PIN lúc rút tiền từ Ví Trendzy. 

2. Chọn “Thay đổi mã PIN” trong phần Thiết lập Ví của bạn.

** The time is base on America/New_York timezone