Loading..

Trang sản phẩm 0 0

Last updated on Apr 07, 2019 14:38 in Người bán » Sản phẩm
Posted BySupport Admin

Trang này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm và xem các sản phẩm trong bảng điều khiển của bạn.

Trang sản phẩm


Trên trang sản phẩm, bạn có thể:

  • Thêm một sản phẩm vào cửa hàng của bạn
  • Xem các sản phẩm đang hoạt động, đang chờ xử lý, đã bán hết và hết hạn
  • Xuất sản phẩm và kho lưu trữ sang tệp CSV để xem xét và thực hiện thay đổi
  • Nhập sản phẩm và hàng tồn kho bằng cách tải lên tệp CSV
  • Quản lý hàng tồn kho của sản phẩm và tăng hoặc giảm số lượng có sẵn
  • Tìm kiếm sản phẩm của bạn cung cấp
  • Chỉnh sửa danh sách sản phẩm

** The time is base on America/New_York timezone