Loading..

Thiết lập tên miền riêng cho cửa hàng 0 0

Last updated on Mar 31, 2019 13:59 in cho Người bán » Thiết lập
Posted BySupport Admin

Bước 1 - Cài đặt DNS

Trước khi bạn có thể sử dụng tên miền tùy chỉnh cho Trendzy Storefront, bạn phải định cấu hình tên miền của mình để trỏ đến Trendzy. Đăng nhập vào bảng điều khiển của nhà cung cấp tên miền hoặc dịch vụ lưu trữ DNS của bạn và tìm trang cài đặt DNS của tên miền bạn muốn sử dụng.


A) Tên miền cấp cao nhất

Nếu bạn muốn kết nối tên miền cấp cao nhất của mình, bạn nên kết nối cả yourdomain.comwww.yourdomain.com


Thêm hoặc chỉnh sửa A recore của yourdomain.com để trỏ đến 146.196.65.100. Cột Máy chủ của bản ghi phải là @ hoặc trống tùy thuộc vào nhà cung cấp của bạn.


Thêm hoặc chỉnh sửa CNAME recore của www.yourdomain.com để trỏ đến store-ssl.trendzy.vn bao gồm cả dấu chấm ở cuối. Một số nhà cung cấp có thể không cần dấu chấm.


B) Tên miền phụ

Nếu bạn muốn kết nối tên miền phụ của mình (shop.yourdomain.com trong ví dụ này) với Trendzy Storefront, bạn chỉ cần thiết lập một CNAME recore.


Thêm hoặc chỉnh sửa CNAME recore của CNAME recore để trỏ đến store-ssl.trendzy.vn. bao gồm cả dấu chấm ở cuối. Một số nhà cung cấp có thể không cần dấu chấm.


Bước 2 - Cài đặt tên miền của bạn

Truy cập Cài đặt tên miền của bạn và nhập tên miền tùy chỉnh của bạn vào trường được cung cấp.


Nếu bạn đang sử dụng tên miền cấp cao nhất, hãy nhập www.yourdomain.com hoặc yourdomain.com, tùy thuộc vào tên miền bạn muốn sử dụng làm tên miền chính. Cái khác sẽ tự động chuyển đến tên miền của bạn.


Nhấp vào nút Lưu Thay đổi để xác nhận tên miền tùy chỉnh của bạn. Có thể mất vài phút đến vài giờ để các bản ghi DNS mới của bạn lan truyền và các thay đổi có hiệu lực. Bạn cũng có thể cần xóa bộ nhớ cache của trình duyệt để xem thay đổi.


Bước 3 - Kích hoạt HTTPS (SSL)

Khi cửa hàng của bạn hoạt động trên tên miền của bạn, vui lòng liên hệ với support@trendzy.vn để cấp chứng chỉ SSL và kích hoạt HTTPS.

** The time is base on America/New_York timezone