Loading..

Hoạt động cửa hàng 0 0

Last updated on Mar 24, 2019 23:17 in Người bán » Bảng điều khiển
Posted BySupport Admin

Tap Hoạt động cửa hàng sẽ liệt kê tất cả các hành động được thực hiện bởi bạn, người bán và khách hàng của bạn. Đơn đặt hàng mới, các mặt hàng được thêm vào, cập nhật vận chuyển và nhiều hơn nữa sẽ hiển thị ở đây.

** The time is base on America/New_York timezone