Loading..

Thông tin chi tiết 2 0

Last updated on Mar 24, 2019 22:51 in Người bán » Bảng điều khiển
Posted BySupport Admin

Tab Thống kê chi tiết hiển thị cho bạn số lượt xem, số bầu chọn Trendzy, đơn đặt hàng và tổng doanh số trong khoảng thời gian bạn đã chọn. Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy cách mỗi số liệu đang hoạt động so với khoảng thời gian trước đó.

Mỗi số liệu được đưa ra biểu đồ riêng và có thể giúp thông báo các quyết định kinh doanh liên quan đến nhân sự và hàng tồn kho.** The time is base on America/New_York timezone