Loading..

Giới thiệu bảng điều khiển 1 0

Last updated on Mar 24, 2019 22:50 in Người bán » Bảng điều khiển
Posted BySupport Admin

Bảng điều khiển của bạn cho phép bạn theo dõi và giám sát lưu lượng truy cập, doanh thu và xu hướng tăng trưởng của cửa hàng trực tuyến. Bảng điều khiển là trang đầu tiên bạn thường thấy khi đăng nhập.

Phần này sẽ chia nhỏ từng phần trong bảng điều khiển của bạn và giải thích nội dung hiển thị và cách những con số này có thể giúp bạn quản lý doanh nghiệp của mình.** The time is base on America/New_York timezone